Vlaams Belang

Eis 1: Erken onbetaalde arbeid (achteruitgang)

In haar verkiezingsprogramma besteedt de partij geen aandacht aan het erkennen en waarderen van onbetaalde arbeid. 

 

Kortere loopbanen, (periodes) van deeltijds werken, lagere lonen: vrouwen werken vaak minder betaald omdat ze meer gezinsverantwoordelijkheden opnemen. Daardoor is hun pensioen ook vaak erg laag. De pensioenvoorstellen van het Vlaams Belang (overdraagbaarheid van pensioenrechten tussen partners die de onbetaalde zorgtaken wensen te honoreren en een gezinsvriendelijke fiscaliteit door het behoud van de belastingvrije som per kind en het huwelijksquotiënt) zijn er niet op gericht om de positie van vrouwen te versterken.  Ze staan in het teken van het herstel van het traditioneel gezin.  Het Vlaams Belang wil een volledig wettelijk pensioen na 40 jaar voltijds werken. Daarbij wordt moederschapsrust als ‘gelijkgestelde periode’ en het ‘deeltijds opvoedersinkomen’ (aan een halftijds leefloon = 421,06 euro per maand voor een samenwonende) meegeteld. De partij wil de tweede pensioenpijler (het aanvullend pensioen) verplicht invoeren en versterken. Maar het aanvullend pensioen houdt geen rekening met onbetaalde gezinsverantwoordelijkheden. Als de overheid in het aanvullend pensioen ‘investeert’ kan ze die middelen niet ‘investeren’ in het wettelijk pensioen.  

Eis 2: Maak onbetaalde arbeid mogelijk voor iedereen (achteruitgang)

De voorstellen van Vlaams Belang met betrekking tot onbetaalde arbeid zetten in op het ‘herstel van het traditioneel gezin’ en staan niet open voor iedereen. De partij wil een aparte sociale zekerheid voor niet-Europese vreemdelingen.  

 

Om het ‘traditioneel gezin’ te herstellen, zet de partij in op een verdubbeling van het geboorteverlof èn op deeltijds werken om voor kinderen te zorgen tot ze de leerplicht bereiken. Ze wil dit deeltijds werken stimuleren door het voor een aantal jaren op te vullen met een ‘opvoedersloon’ (aan een halftijds leefloon. Dit bedraagt 421,06 euro per maand voor een samenwonende).  Deeltijds werken is evenwel nefast voor je financiële zelfstandigheid, je carrière en je pensioen. Vrouwen doen het veel meer dan mannen. De belangrijkste reden is hun rol thuis. Vrouwen nemen meer zorg- en huishoudelijke taken op. Dat lijkt een persoonlijke keuze, maar is het niet. Mannen en vrouwen slagen er niet in om voltijdse arbeid met een gezin te combineren. Dat komt door de manier waarop arbeid georganiseerd is en door een gebrek aan voorzieningen. Omdat er te weinig kwalitatieve, betaalbare kinderopvang is, de norm voor voltijds werk (38 uren per week) te hoog ligt en de verlofstelsels onvoldoende toegankelijk zijn voor iedereen die er nood aan heeft.  

Eis 3: Investeer in professionele zorg (achteruitgang)

Voor ‘onze ouderen’ en ‘onze kinderen’ heeft het Vlaams Belang investeringen in professionele zorg veil.  Voor kinderopvang geldt wel dat werkende en studerende ouders voorrang moeten krijgen. Dit druist in  tegen het belang van kinderen, namelijk dat kwaliteitsvolle kinderopvang er moet zijn voor elk kind, ongeacht het statuut van de ouders.  Het geld voor deze investeringen komt uit ‘besparingen in de kosten voor migratie’. 

Eis 4: Kwaliteitsvolle vrije tijd is een basisrecht (achteruitgang)

Voor kwaliteitsvolle vrije tijd als basisrecht heeft de partij geen aandacht. 

Eis 5: weg met stereotypen en discriminatie (achteruitgang)

In plaats van het wegwerken van stereotypen en discriminatie versterkt het Vlaams Belang ze. In woord en in daden. Zo wil ze een aparte sociale zekerheid voor niet-Europese vreemdelingen, is ze tegen ‘mystery calls’ op de arbeidsmarkt, voor een afschaffing van het diversiteitsbeleid en de ‘genderideologie in de scholen’.  Ze beweert dat mensen die migreren de kwaliteit van het onderwijs naar beneden halen, verantwoordelijk zijn voor de onvoldoende plaatsen in sociale voorzieningen en de veiligheid op straat naar beneden halen.