N-VA

Eis 1: Erken onbetaalde arbeid (achteruitgang)

In haar programma besteedt de partij geen aandacht aan het erkennen en waarderen van onbetaalde arbeid. De focus van deze partij ligt op langer en flexibeler betaald werken. Zo komt onze onbetaalde arbeid nog meer onder druk te staan. 

 

Kortere loopbanen, (periodes) van deeltijds werken, lagere lonen: vrouwen werken vaak minder betaald omdat ze meer gezinsverantwoordelijkheden opnemen. Daardoor is hun pensioen ook vaak erg laag. In haar pensioenvoorstellen houdt de N-VA hier geen rekening mee. Periodes van moederschapsrust en zorgverloven worden wel nog meegeteld voor de berekening van het wettelijk pensioen. De partij wil de tweede pensioenpijler (het aanvullend pensioen) versterken. Maar het aanvullend pensioen houdt geen rekening met onbetaalde gezinsverantwoordelijkheden. Als de overheid in het aanvullend pensioen ‘investeert’ kan ze die middelen niet ‘investeren’ in het wettelijk pensioen. 

Eis 2: Maak onbetaalde arbeid mogelijk voor iedereen (achteruitgang)

De N-VA besteedt geen aandacht aan het mogelijk maken van onbetaalde arbeid voor iedereen. Ze stelt in haar programma dat ze het stelsel loopbaanonderbreking (publieke sector) en tijdskrediet (privésector) zal ‘harmoniseren’.  De partij laat in het midden of deze harmonisering meer of minder tijd voor onbetaalde arbeid zal opleveren.   

Eis 3: Investeer in professionele zorg (achteruitgang)

Kwaliteitsvolle kinderopvang is belangrijk voor elk kind, ongeacht het statuut van de ouders.  Voor N-VA is dit niet het geval: de partij geeft voorrang aan ouders die betaald werk hebben of een werkgerichte opleiding volgen. 

 

Wat de professionele zorg betreft, stelt de N-VA dat er verder moet geïnvesteerd worden maar dat ze ook wil inzetten op een beleid waarbij zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Met de nodige hulp en ondersteuning is dat vaak haalbaar, stelt ze. In de veronderstelling dat die nodige hulp en ondersteuning gegeven wordt door familie en naasten, kan je de vraag stellen of dit realistisch is. De N-VA wil namelijk dat iedereen ook langer en flexibeler betaald werkt. 

Eis 4: Kwaliteitsvolle vrije tijd is een basisrecht (achteruitgang)

Kwaliteitsvolle vrije tijd voor iedereen is een basisrecht. Maar hier heeft de partij geen aandacht voor. 

Eis 5: Weg met stereotypen en discriminatie (achteruitgang)

Ten slotte beweert de N-VA te staan voor een inclusieve samenleving en haar ogen niet te sluiten voor discriminatie. Iedereen moet de kans krijgen volwaardig te participeren aan onze samenleving, binnen ieders capaciteiten. Ze wil dit uitdragen via informatiecampagnes en goede praktijkvoorbeelden.  Genderquota als een noodzakelijk instrument om de bestaande discriminatie van vrouwen te corrigeren, wijst de partij evenwel af. Net als ‘mystery calls’ als instrument om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.