Groen

Eis 1: Erken onbetaalde arbeid (vooruitgang)

In haar verkiezingsprogramma geeft de partij expliciet aan onbetaalde arbeid te waarderen. Werken in het huishouden, zorgen voor kinderen, vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn volgens Groen essentiële taken die onze economie en onze samenleving draaiende houden. 

 

Kortere loopbanen, (periodes) van deeltijds werken, lagere lonen: vrouwen werken vaak minder betaald omdat ze meer gezinsverantwoordelijkheden opnemen. Daardoor is hun pensioen ook vaak erg laag. In de pensioenberekening wil Groen rekening houden met mensen die een aantal jaren in hun carrière niet of deeltijds gewerkt hebben omdat ze zorgtaken opnamen in hun gezin. Daarnaast zet de partij in op een hoger minimumpensioen en wil ze de toegang tot het volledig wettelijk pensioen verlagen naar 42 loopbaanjaren.  

Eis 2: Maak onbetaalde arbeid mogelijk voor iedereen (vooruitgang)

Groen zet in op meer toegankelijke, betaalbare en langere zorgverloven. Dit doet ze door ze elke ouder toegang te geven tot zorgverloven, ongeacht statuut, aantal werkuren of anciënniteit bij een werkgever en de vergoeding voor zorgverloven voor mensen met een laag inkomen op te trekken. Het moederschapsverlof breidt ze uit naar 20 weken en het geboorteverlof voor vaders en meeouders wil ze stapsgewijs hiermee gelijkschakelen. Ook het ouderschapsverlof wordt, als het van Groen afhangt, uitgebreid naar 5 maanden en opengesteld voor zelfstandigen en pleegouders. Een gendergelijke opname van dit verlof wil ze stimuleren met een genderbonus. Wanneer twee partners elk het ouderschapsverlof volledig opnemen, krijgen ze samen drie maanden extra. Daarnaast heeft de partij ook aandacht voor mantelzorgers door het mantelzorgverlof uit te breiden en te hervormen, zodat je zo lang als nodig kan zorgen voor iemand. Alleenstaande ouders krijgen de verlofkredieten die normaal voorzien zijn voor de andere ouder.  

 

Groen wenst ook terug meer tijd voor iedereen en niet enkel mensen die zorg verlenen. Ze wil het wettelijk verlof stapsgewijs uitbreiden tot 25 dagen per jaar en het ongemotiveerd tijdskrediet terug invoeren. Tenslotte zetten ze in op een kortere werkweek voor een aantal knelpuntberoepen waarin 38 uur per week werken onuitvoerbaar blijkt, zoals huishoudhulpen en arbeiders in de bouw. 

Eis 3. Investeer in zorg (vooruitgang)

Groen is van mening dat iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle en betaalbare professionele zorg. Daarom willen ze fors investeren in de kinderopvang, de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp en de gehandicaptenzorg.  

 

De partij stelt dat kwaliteitsvolle kinderopvang belangrijk is voor elk kind, ongeacht het statuut van de ouders. Ze wil het aantal inkomensafhankelijke plaatsen fors uitbreiden en kinderopvang gratis maken voor gezinnen met de laagste inkomens. Daarnaast wil ze het aantal kinderen per begeleider minderen en de opleidingskansen, loonvoorwaarden en het statuut van het personeel verbeteren.  

 

De partij verzet zich tegen de commercialisering van de ouderenzorg, wil zorg betaalbaar maken voor elke oudere en zorg ook anders organiseren opdat het dichter bij de mensen thuis gebeurt. Ze zet extra in op werkbaar werk en aantrekkelijke lonen in de zorgsector.  

 

Groen heeft ook expliciet aandacht voor de dienstenchequesector. Ze pleit voor hogere lonen en betere werkomstandigheden in de dienstenchequesector. Subsidies worden gekoppeld aan voorwaarden voor werkbaar werk. De bijdrage van klanten wordt  gelijk getrokken in de drie gewesten en het fiscale voordeel wordt afgebouwd. 

Eis 4. Kwaliteitsvolle vrije tijd is een basisrecht (vooruitgang)

Groen stelt in haar programma dat voldoende vrije tijd geen luxe is, maar essentieel. Ze wil mensen meer tijd en dus ook meer vrije tijd geven. Dit doet ze onder andere door het aantal vakantiedagen op te trekken naar 25. Voor Groen is het belangrijk dat alle mensen kunnen deelnemen aan het verenigingsleven en hun vrije tijd kunnen inrichten zoals ze zelf willen. 

 

Ze erkennen het belang van vrijwilligerswerk en willen er meer waardering voor. Daarbij erkennen ze ook de rol van het diverse verenigingsleven dat ze verder willen ondersteunen.   

Eis 5: Weg met stereotypen en discriminatie (vooruitgang)

Groen staat voor een samenleving waarin ieder de vrijheid heeft om te zijn wie ze zijn en te houden van wie ze houden. Groen omarmt en koestert de diversiteit en strijdt voor gelijke kansen voor iedereen. Met praktijktesten en passende sancties wil ze de discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt bestrijden. Groen wil ook de verbodsbepalingen over het dragen van levensbeschouwelijke tekenen schrappen. De loonkloof tussen mannen en vrouwen wil ze verkleinen met een afdwingbare wet, een gelijkere verdeling van zorgtaken en loontransparantie in elk bedrijf.