CD&V

Eis 1: Erken onbetaalde arbeid (stilstand)

In haar verkiezingsprogramma besteedt de partij onvoldoende aandacht aan het erkennen en waarderen van onbetaalde arbeid. 

 

Kortere loopbanen, (periodes) van deeltijds werken, lagere lonen: vrouwen werken vaak minder betaald omdat ze meer gezinsverantwoordelijkheden opnemen. Daardoor is hun pensioen ook vaak erg laag. In haar pensioenvoorstellen geeft CD&V alleen de garantie dat het minimumpensioen de index volgt en voor iedereen toegankelijk is en dat elke gewerkte dag (of ermee gelijkgestelde dag) meetelt. Zorgverloven moeten ‘in de mate van het mogelijke’ ook meegeteld worden voor de berekening van het pensioen. De partij wil de tweede pensioenpijler (het aanvullend pensioen) verplicht invoeren en versterken. Maar het aanvullend pensioen houdt geen rekening met onbetaalde gezinsverantwoordelijkheden. Als de overheid in het aanvullend pensioen ‘investeert’ kan ze die middelen niet ‘investeren’ in het wettelijk pensioen.  

Eis 2: maak onbetaalde arbeid mogelijk voor iedereen (vooruitgang)

CD&V investeert in een ‘kindvolgend verlofkader’ dat inzet op hogere uitkeringen en een langere periode om voor een kind te zorgen.  Dit verlofkader vertrekt van het bundelen van het huidige geboorteverlof (voor vaders en mee-ouders), het moederschapsverlof, het ouderschapsverlof en het tijdskrediet met motief ‘zorg voor een kind’. Stapsgewijs wordt dit verlofkader uitgebreid naar 24 maanden verlof per kind, op te nemen tot 18 jaar. Daarbij wordt een gelijke opname van het verlof tussen beide ouders gestimuleerd. Ook de anciënniteitsvoorwaarden worden vereenvoudigd en versoepeld, zodat meer mensen toegang krijgen tot deze verloven.  

 

Er zijn verschillende verloven waarmee mensen een betaalde job kunnen combineren zorg, zoals het mantelzorgverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof, tijdskrediet met zorgmotief of Vlaams zorgkrediet.  CD&V wil die verlofstelsels vereenvoudigen en harmoniseren in één zorgverlofkoffer.  

Eis 3 : investeer in professionele zorg (vooruitgang)

Kwaliteitsvolle kinderopvang is belangrijk voor elk kind, ongeacht het statuut van de ouders. CD&V is van plan om te investeren in toegankelijke en betaalbare kinderopvang. Het aantal kinderen per begeleider moet naar omlaag èn voor onthaalouders moet er een ‘voldoende kwalitatief’ werknemersstatuut zijn. 

 

Veel aandacht heeft CD&V ook voor ouderenzorg en voor zorg voor mensen met een beperking. De partij investeert onder andere in betaalbare residentiële ouderenzorg èn in de kwaliteit van werk in de zorgsector.  

 

CD&V heeft ten slotte oog voor de onderwaardering van huishoudhulpen. Ze wil de lonen van de huishoudhulpen verhogen door de dienstencheques met 1 euro duurder te maken en het belastingvoordeel te beperken.  

Eis 4: kwaliteitsvolle vrije tijd is een basisrecht (vooruitgang)

Kwaliteitsvolle vrije tijd is een basisrecht voor iedereen. Hier heeft CD&V aandacht voor. ‘Iedereen heeft levenslang recht op kwaliteitsvolle vrije tijdsactiviteiten’, stelt de partij.  Daarom wil ze de Uitpas in elke Vlaamse stad of gemeente. De partij verdedigt ook de fundamentele vrijheid van elke vereniging. Ze wil voor hen een ‘adequate financiële ondersteuning’. Vrijwilligerswerk ondersteunt ze via een ‘kwaliteitsvol, duurzaam en divers vrije tijdsaanbod dat ontmoetingen tussen mensen van alle generaties en culturen mogelijk maakt’.  

Eis 5: Weg met stereotypen en discriminatie (vooruitgang)

CD&V staat voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen en waar iedereen zich thuis voelt. Er is geen plaats voor racisme, discriminatie, haat en geweld. De partij is een voorstander van genderquota om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. Tevens verdedigt ze de ‘mystery calls’ die discriminatie op de arbeidsmarkt moeten bestrijden.