Vooruit

Eis 1: Erken onbetaalde arbeid (stilstand)

Vooruit besteedt onvoldoende aandacht aan het erkennen en waarderen van onbetaalde arbeid. De partij legt de focus op het aantrekkelijker en werkbaarder maken van betaalde arbeid. 

 

In haar pensioenvoorstellen vertrekt Vooruit vanuit twee basisprincipes: zorgen voor een ‘fatsoenlijk’ minimumpensioen’ en ‘werken moet lonen’.  De partij wil de ‘perverse ongelijkheidseffecten in de tweede pensioenpijler (de aanvullende pensioenen) en de derde pensioenpijler (het individueel pensioenpijler) wegwerken, maar behoudt wel de overheidsinvesteringen in die twee pijlers. Het aanvullend pensioen en het individueel pensioensparen houden evenwel geen rekening met onbetaalde gezinsverantwoordelijkheden. Als de overheid het aanvullend pensioen en het individueel pensioensparen mee financiert, kan ze dit geld niet investeren in het wettelijk pensioen.  

Eis 2: Maak onbetaalde arbeid mogelijk voor iedereen (vooruitgang)

Vooruit wil het ouderschapsverlof toegankelijker maken voor iedereen en een gelijke opname door mannen en vrouwen stimuleren. Dit doet ze door de duur van het ouderschapsverlof te verlengen, de uitkeringen te verhogen èn door extra verlof te geven aan ouders die het allebei opnemen. Alleenstaande ouders krijgen sowieso het extra ouderschapsverlof. 

 

Voor werknemers wil Vooruit de bestaande verlofstelsels (onder andere tijdskrediet) vervangen door een tijdsrekening. Bij de start van hun loopbaan krijgen werknemers een basis tijdskrediet. Wie werkt, bouwt meer rechten op en kan kiezen wanneer die rechten worden opgenomen. Specifieke situaties, zoals zorgnoden voor een ziek familielid, geven extra rechten. Met de tijdrekening mag niemand zijn recht op verlof erop achteruit gaan. 

 

Vooruit spoort, ten slotte, de sociale partners (werkgevers en werknemers) aan om werk te maken van arbeidsduurvermindering.  Inzetten op collectieve arbeidstijdverkorting is belangrijk want het verkleint de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Minder betaald werken zorgt voor meer tijd voor huishouden, kinder- en mantelzorg en vrijwilligerswerk. Met z’n allen minder betaald werken, creëert ook meer rust en minder stress. 

Eis 3: Investeer in zorg (vooruitgang)

Vooruit vindt kwaliteitsvolle en betaalbare professionele zorg voor iedereen belangrijk. Ze besteedt hier veel aandacht aan in haar programma. De partij ijvert onder meer voor goede arbeidsvoorwaarden voor het personeel, het wegwerken van wachtlijsten, meer steun voor mantelzorgers en minder kinderen per begeleider in de kinderopvang. 

 

Vooruit heeft oog voor de kwetsbare positie van huishoudhulpen. Vooruit stelt voor om het belastingvoordeelaf  te schaffen en het systeem te hervormen. Zo komt er ruimte voor loonsverhogingen en betere arbeidsvoorwaarden voor de huishoudhulpen.  

Eis 4: Kwaliteitsvolle vrije tijd is een basisrecht (vooruitgang)

Vooruit zet in op een sterk sociaal-cultureel verenigingsleven. De partij garandeert een basispakket cultuur in elke stad en gemeente. Met een toegankelijke bibliotheek en met meer toegankelijke cultuurhuizen.  Vooruit stimuleert elke lokale overheid om een brede Uitpas met sterke sociale tarieven in te voeren. 

Eis 5: Weg met stereotypen en discriminatie (vooruitgang)

Vooruit gaat voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Voor Vooruit is de strijd tegen racisme en discriminatie een prioriteit. Ze bepleit actieplannen waarin praktijktesten die discriminatie moeten bestrijden een belangrijk instrument zijn.  

 

De partij heeft expliciet oog voor vrouwenrechten. Het onderwijs moet inzetten op het wegwerken van oude rolpatronen en genderstereotypen. Mannen moeten aangemoedigd worden om hun deel te doen in huishouden en zorg. Om loonverschillen en discriminatie op het werk tegen te gaan, wil ze de loonkloofwet aanscherpen.