PvdA

Eis 1: Erken onbetaalde arbeid (vooruitgang)

In haar verkiezingsprogramma pleit de partij voor een herwaardering van onbetaalde arbeid.  

 

Kortere loopbanen, (periodes) van deeltijds werken, lagere lonen: vrouwen werken vaak minder betaald omdat ze meer gezinsverantwoordelijkheden opnemen. Daardoor is hun pensioen ook vaak erg laag. In haar pensioenvoorstellen wil PVDA een volledige gelijkstelling van zorg- en opvoedingstaken. Ze wil bovendien de extra loopbaanvoorwaarden van 20 jaar effectief gewerkte jaren voor het minimumpensioen schrappen en periodes van tijdskrediet terug gelijkstellen voor het pensioen. Daarnaast zet ze in op een verhoging van het minimumpensioen, een sterke eerste pensioenpijler en een verlaging van de pensioenleeftijd. 

Eis 2: Maak onbetaalde arbeid mogelijk voor iedereen (vooruitgang)

PVDA vindt dat zorgverloven voor meer mensen toegankelijker moeten worden. Zo mogen er geen anciënniteitsvoorwaarden worden opgelegd en moeten zorgverloven voldoende vergoed worden (minstens 82 procent van het loon). Het moederschapsverlof en geboorteverlof wil de PVDA zelfs aan 100 procent vergoeden door een bijpassing van de werkgever boven op de uitkering. Het geboorteverlof voor vaders en meeouders zou ze ook uitbreiden naar 15 weken en automatisch toekennen. Zo wil ze een meer gendergelijke taakverdeling stimuleren.  

 

Tijdskrediet, ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking wil PVDA terug herwaarderen door de ingevoerde verstrengingen terug te schroeven. 

 

PVDA pleit voor een voltijdse 30-urenweek zonder loonverlies. Daartoe wil ze stappen zetten door de wetgeving aan te passen, als overheid het voortouw te nemen door te experimenteren in bepaalde sectoren en bedrijven te stimuleren met financiële ondersteuning en intensieve coaching. 

 

Tenslotte wil PVDA ten minste 25 verlofdagen per jaar voor elke werknemer (bij voltijds werk).  

Eis 3: Investeer in zorg (vooruitgang)

PVDA wil sterk investeren in de publieke zorgdiensten zoals kinderopvang, ouderen- en gehandicaptenzorg.  

 

Kinderopvang dient volgens PVDA een basisvoorziening te zijn voor iedereen, dichtbij, en betaalbaar. Ze zet sterk in op de uitbreiding van het aantal inkomensafhankelijke plaatsen, het verlagen van het aantal kinderen per begeleider en in het versterken van de lonen en opleidingskansen van het personeel.  

 

Wat de ouderenzorg betreft, zet PVDA enerzijds in op betaalbare publieke dienstverlening voor ouderen die thuis wonen en anderzijds op kwaliteitsvolle en betaalbare, kleinschalige woonzorgcentra door onder andere de commercialisering terug te dringen, een maximumfactuur in te voeren en te investeren in voldoende personeel.  

 

PVDA heeft ten slotte ook oog voor de onderwaardering van de huishoudhulpen. Naast een algemene eis voor een minimumloon van 17 euro per uur, zet ze ook in op volwaardige , stabiele en voltijdse contracten. Om het werk werkbaar te maken, pleit ze in kwetsbare sectoren zoals de dienstencheque- en de zorgsector voor experimenten rond arbeidsduurvermindering.   

Eis 4: Kwaliteitsvolle vrije tijd is een basisrecht (vooruitgang)

Met haar pleidooi voor een kortere werkweek en een uitbreiding van het aantal vakantiedagen tot 25 dagen, erkent PDVA de waarde van vrije tijd. Wat vrijetijdsbesteding betreft, mikt ze vooral op investeringen in de cultuur, sport en jeugdsector om de activiteiten betaalbaarder en toegankelijker te maken.  

 

Daarnaast erkent PVDA het belang van een onafhankelijk middenveld en wil ze dit versterken.  

Eis 5: Weg met stereotypen en discriminatie (vooruitgang)

PVDA gaat voor  een samenleving waarin iedereen, ongeacht afkomst, huidskleur of geloof, gelijke kansen krijgt en waarin diversiteit wordt gevierd. Ze streeft naar een inclusieve samenleving waarin stereotypen worden bestreden door onderwijs, bewustwording en een actief beleid tegen discriminatie en racisme. Zo pleit PVDA onder andere voor praktijktesten, het afschaffen van het hoofddoekverbod, streefcijfers rond diversiteit in privébedrijven en bij de overheid,…