5. Voer een beleid dat komaf maakt met stereotypen en discriminatie

Werk aan een actief beleid dat stereotiepe beeldvorming doorbreekt 

‘Typisch vrouwelijk’ of ‘typisch mannelijk’ bestaat niet. En toch. Nog steeds verdienen vrouwen minder dan mannen. Nog steeds nemen vrouwen sneller ouderschaps- of ander zorgverlof op. En nog steeds werken vrouwen deeltijds, wordt de man aanzien als dé kostwinner en kleden we jongens in het blauw en meisjes in het roze. De stereotiepe rolverdeling is zodanig ingebakken dat we er ons vaak niet van bewust zijn.  Sommige vrouwen zijn helaas grootgebracht  met het geloof dat hun talenten en interesses er niet toe deden en de belangrijkste taak van de vrouw ligt in het runnen van het huishouden.  

 

Ook etnische afkomst en financiële status zijn helaas nog te vaak bepalend in het pad dat meisjes afleggen.. Zo is er het ‘watervaleffect’,in het onderwijs waardoor meisjes met migratieachtergrond systematisch worden onderschat en doorverwezen naar minder theoretische studierichtingen. Door langdurige discriminatie  krijgen ze niet de altijd de kans om hun talenten en zelfvertrouwen te ontwikkelen.  Belangrijk is dat leraren zich bewust zijn van hun eigen vooroordelen en focussen opde vaardigheden en competenties.  

 

Femma ijvert voor een niet-stereotiepe beeldvorming van mannen en vrouwen en vraagt structurele maatregelen, zoals het automatisch toegekend vaderschapsverlof. Ook degelijke onderwijs- en sensibiliseringsactie zijn essentieel. 

 

Stimuleer een inclusieve arbeidsmarkt en bestrijdt discriminatie  

De werkzaamheidsgraad bij vrouwen met migratie achtergrond buiten de EU ligt 27% lager dan bij vrouwen zonder migratieachtergrond . In onze huidige samenleving leeft sterk de tendens dat ‘iedereen aan het (betaald) werk’, moet. Helaas is er onvoldoende oog voor de bijkomende hindernissen die vrouwen ervaren op basis van hun afkomst of geloof . Zo ontzegt het principe van ‘neutraliteit’ ,dat is opgenomen in het Vlaams regeerakkoord, in werkelijkheid vooral vrouwen met een hoofddoek de toegang tot de arbeidsmarkt.  

 

Femma vraagt expliciet om een ‘inclusieve neutraliteit’ te handhaven en discriminatie actief tegen te gaan, door in te zetten op een preventiebeleid, monitoring en sancties bij niet- naleving.   

 

Daarnaast moeten we ook werk maken van begeleiding op maat en coaching van vrouwen in kwetsbare posities naar de arbeidsmarkt.  Vrouwen die lange tijd afwezig zijn geweest van de arbeidsmarkt ervaren (mentale) drempels, en de sprong naar  betaald werk is vaak groot. Ze moeten de ruimte krijgen om een geleidelijke overstap te maken.