Femma Quartier

Femma Quartier zorgt voor projecten en groepen in Brussel die gericht zijn op het empoweren van maatschappelijk kwetsbare vrouwen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, verenigd op wijkniveau.

Doelgroep

Maatschappelijk kwetsbare vrouwen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond.

Naast de toenemende etnisch-culturele en talige diversiteit in Brussel, neemt ook de dualisering tussen haves en have-nots in de samenleving toe. Met de Femma wijkwerking zijn wij er voor vrouwen die heel wat drempels ervaren om op een volwaardige manier deel uit te maken van verschillende domeinen (gezondheidszorg, werk, verenigingsleven, opleiding, politiek, cultuur, …) in de samenleving.

Femma Quartier heeft als doel

Het empoweren van maatschappelijk kwetsbare vrouwen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond.

Empoweren is een concept dat haar wortels heeft in de burgerrechten- en vrouwenbeweging. Wij zien empowerment als ‘een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie. Ons doel is het verhogen van sociale mobiliteit en emancipatie.

 

We focussen hierbij op thema´s als gezondheid(spreventie), seksualiteit, zelfverdediging, interculturele en interreligieuze dialoog, … Op een laagdrempelige manier kan je de taal leren, buren/wijkbewoners leren kennen, … We streven ernaar dat vrouwen volwaardig kunnen participeren aan verschillende domeinen (onderwijs, welzijn, verenigingsleven, gezondheid; politiek) in de samenleving.

 

Femma Quartier geeft vrouwen dat opstapje om een plek te vinden in Brussel en de voorzieningen die er zijn voor hen.

 

In onze samenwerkingen werken we tegelijk aan empowerment van organisaties door hen bewust te maken van de drempels die onze doelgroep ervaart en hen handvaten aan te reiken om hun werking beter op de doelgroep af te stemmen. Tegelijk werken we aan empowerment van de gemeenschap. Door onze verankering in de wijken beïnvloeden we het samenleven in de buurt, zorgen we voor een betere sociale cohesie en geven we de vrouwen een duidelijke plek in de wijk.

 

Toeleiding

In die zin is toeleiding naar bestaand aanbod en bestaande voorzieningen een belangrijk middel om vrouwen te versterken. Professionals bij Femma Quartier zijn brugfiguren. Zij werken aan de zelfredzaamheid (vertrouwen en skills) van vrouwen zodat deze sterker zijn en initiatief nemen om vanuit de veilige omgeving van de groep (bonding) naar buiten te treden (bridging).

Concreet: als de vrouwen van Vorst als groep mee helpen op Supervlieg, ontwikkelen zij in een veilige omgeving (van de groep) skills (organiseren, plannen, netwerken, …) en leren zij andere actoren (mensen van de gemeente, de gemeenschapscentra, andere organisaties, …) in de buurt kennen. In samenwerking met partners en in vertrouwen met de vrouwen, slaat de beroepskracht bruggen. De professional vertrekt niet alleen van de leefwereld van de vrouwen, maar wijst de andere actoren op het veld (gemeenschapscentra, bibliotheken, gemeentelijke diensten) op de drempels die er zijn om de vrouwen te bereiken.

 

De wijk als werkterrein

Wij zijn een belangrijke actor in het vormen van coalities op wijkniveau. Femma Quartier fungeert als model voor het democratisch en harmonieus samenleven van mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond, met effect op de vrouwen zelf en op hun directe leefomgeving.

Femma Quartier draagt op die manier bij tot een inclusieve samenleving die werk maakt van samenleven in superdiversiteit.

Meer weten?

Contacteer de professionals van Femma Quartier. Je vindt hun gegevens hier.

Met de steun van