Wetsontwerp aanvullende pensioenen duwt gescheiden vrouwen in armoede

Persbericht - 21 oktober 2013. KVLV, Vrouwen met vaart, Femma, Markant en VIVA-SVV
protesteren tegen vrouwonvriendelijk wetsontwerp:


Wetsontwerp aanvullende pensioenen duwt gescheiden vrouwen in armoede

De wetgever wil binnenkort beslissen dat het groepsverzekeringskapitaal na echtscheiding volledig toebehoort aan de echtgenoot op wiens naam de groepsverzekering werd afgesloten. Dit ondanks fel protest van de grootste vrouwenorganisaties in Vlaanderen. Hiermee blijft de zwakste partner letterlijk in de kou staan.

In een poging om sociale drama’s te vermijden, vond KVLV, Vrouwen met vaart steun bij andere vrouwenorganisaties. Samen met Femma, Markant en VIVA-SVV die gezamenlijk meer dan 200.000 leden vertegenwoordigen, roept KVLV, Vrouwen met vaart de wetgever op om dit wetsontwerp nog aan te passen.

DE WETGEVER IS BLIND VOOR DE REALITEIT

  • 46% van de vrouwen heeft een pensioen dat lager is dan het minimumpensioen.
  • 38% van de vrouwen werkt deeltijds, bij mannen is dit 5%.
  • Het gemiddeld wettelijk pensioen van vrouwen (944 Euro) ligt 34,5% lager dan dat van mannen (1.269 Euro).
  • Ruim 1 op 4 gepensioneerde vrouwen overleven van een inkomensgarantie van 674 Euro voor gehuwden of samenwonenden en 1.011 Euro voor alleenstaanden.
  • Slechts 18% van de vrouwen heeft een aanvullend pensioen bij pensionering. Bij mannen is dit 45%!

Tegelijk constateren we dat vrouwen meestal de economisch zwakste partner in het gezin zijn en zelden een individueel pensioenplan opstarten. Loopt het huwelijk later op de klippen, dan houdt men bij de verdeling van de huwgemeenschap vaak geen rekening met het opgebouwde kapitaal in het kader van een groepsverzekering of pensioenspaarplan op naam van de man.

KVLV, Vrouwen met vaart, Femma, Markant en VIVA-SVV vragen de wetgever met aandrang om rekening te houden met deze realiteit.

DE WETGEVER ONDERMIJNT HET BESTAANDE RECHTSSYSTEEM
Volgens het Grondwettelijk Hof (arrest GH 54/99 en GH 136/2011)en het Hof van Cassatie hebben beide partners nochtans recht op de helft ervan. Een groepsverzekering wordt door onze hoogste rechtscolleges niet beschouwd als een eigen goed, maar als deel van het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten.

Het wetsontwerp dat de vier vrouwenorganisaties aanklagen, staat haaks op deze beslissing van onze hoogste rechtscolleges. Het wetsontwerp houdt rekening met de opgebouwde pensioenrechten bij het toekennen van een onderhoudsuitkering, maar die bepaling is een dode letter. Slechts een kleine minderheid van ex-partners komt in aanmerking voor een onderhoudsuitkering. Bovendien loopt de uitkering vaak veel minder lang dan tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

Daarom waarschuwen KVLV, Vrouwen met vaart, Femma,Markant en VIVA-SVV dat dit wetsontwerp vrouwonvriendelijk is. In een minnelijke schikking moet de economisch zwakkere partij, bijna altijd de vrouw, als onderhandelaar wel erg sterk uit de hoek komen om het gebrek aan wettelijk en aanvullend pensioen gecompenseerd te zien.

Ook vrezen de vrouwenorganisaties voor een gebrek aan technische kennis van deze zeer gespecialiseerde materie bij advocaten en raadslieden die geacht worden correct te adviseren en als onderhandelaars het evenwicht dienen te herstellen. Verder laat dit wetsontwerp te veel beslissingsruimte aan de partijen zelf en bij niet akkoord, aan de rechter.

KVLV, Vrouwen met vaart, Femma,Markant en VIVA-SVV roepen de wetgever op om de fundamentele uitgangspunten van ons rechtssysteem niet te ondermijnen.

DE WETGEVER HAALT DE SOLIDARITEIT BINNEN HET GEZIN ONDERUIT
Het wetsontwerp ondermijnt de solidariteit binnenhet huwelijk. De partner (meestal de vrouw) die investeert in het gezin, de opvoeding van de kinderen en de carrière van de partner zal bij echtscheiding hiervan de financiële gevolgen dragen. Kiezen voor het welzijn van het gezin stond nog nooit zo onder druk.

KVLV, Vrouwen met vaart, Femma, Markant en VIVA-SVV daagt de wetgever uit om desolidariteit binnen het gezin te vrijwaren.

CONCLUSIE
Het standpunt van KVLV, Vrouwen met vaart, Femma, Markant en VIVA-SVV is duidelijk, eenvoudig en transparant:

  1. Het aanvullend pensioen dat men opbouwt tijdens het huwelijk is loon en daardoor verschillend van eeneigen wettelijk pensioen. Beide partners hebben hier even veel rechten op.
  2. Bij vereffening/verdeling van de huwgemeenschap valt het opgebouwde kapitaal van de groepsverzekering in het gemeenschappelijk vermogen en moet het verdeeld worden in gelijke helften. Of wil men als een dief in de nacht één van de partners (en jammer genoeg de zwakste) onteigenen zonder enige vorm van vergoeding?
  3. Een pensioencompensatie via een onderhoudsuitkering is onzeker en beperkt in de tijd. Het komt er pas na onderhandelingen of toekenning door de rechter en is vaak een aalmoes.
  4. Het nu voorliggend wetsontwerp is asociaal. Het ondermijnt de solidariteit binnen het gezin en laat de partner die investeert in het gezin en de opvoeding van de kinderen na echtscheiding in de kou staan!

Een totale pensioenhervorming is dringend nodig! De wetgever moet afstappen van dit tijdelijk knip- en plakwerk rond aanvullende pensioenen. Het wetsontwerp maakt de economisch zwakkere partner nog zwakker. Hierdoor wordt de combinatie arbeid en zorg een nieuw sluipend sociaal risico.

De realiteit blijkt uit de volgende anonieme getuigenis die ons werd toegestuurd:
“Ik ben een gescheiden vrouw na 29 jaar huwelijk. Mijn ex-man werkte tot zijn zestigste als directeur van een onderneming. Ik ben thuisgebleven om voor de kinderen te zorgen en ondersteunde hem bij de uitbouw van zijn carrière. Zo zijn we op zes jaar tijd vier keer verhuisd voor zijn job.

De vechtscheiding is begonnen in 1999 toen hij voor de zoveelste keer een verhouding kreeg.Hij liet zijn vrienden valse getuigenissen afleggen en nam zijn beste vriend als advocaat wat ervoor zorgde dat hij geen alimentatie moest betalen! Hij beweerde dat ik schuldig was aan de ontwrichting van ons huwelijk. Mijn aandacht ging zogezegd enkel nog naar de kinderen.

Veertien jaar later heb ik nog geen euro gezien van onze gezamenlijke gelden (huwelijkscontract-algehele gemeenschap). Ik weet dat zijn werkgever hem royaal beloonde met een pensioenspaarplan, maar bij wie ik daarvoor moet zijn, wou de werkgever niet zeggen:“privacy”! Ik weet zelfs niet hoeveel geld en aandelen er zijn. Hij beheerde alles en zette ook alles op zijn naam zodat de bank weigert om me enige info te geven. Ik leef dus al die jaren in een zeer moeilijke financiële situatie.

Het voorstel van de Open-VLD is ronduit schandalig. Na alle advocaten en rechtszaken waar ik niet uit geraak, zou ik nu nog eens een advocaat moeten nemen om dit voor het gerecht uit te vechten? Heeft het gerecht nog geen werk genoeg? Bovendien zou ik al een heel gespecialiseerde advocaat moeten zoeken die mij in door dit wettelijk kluwen kan helpen ... maar ook dat kan ik spijtig genoeg niet betalen.

Meer informatie omtrent de standpunten:
KVLV, Vrouwen met vaart,
An Deneffe, GSM: 0474/12 74 89
of Brigitte Blanpain, GSM: 0474/74 92 52

 

Reacties

Van Brabant Katelijne schreef

Pensioen na echtscheiding voor vrouwen moet herbekeken en opgewaardeerd worden door een percentage van ex-partner automatisch toe te kennen bij aanvang en gebaseerd worden op aantal jaren huwelijk daar zij jarenlang goed gezorgd heeft voor hem en de kinderen en dus geen tijd voor zichzelf noch voor eigen loopbaan op te bouwen kon nemen.

Reageer