We zijn allemaal zussen: solidair en strijdbaar

{$items.title}

Internationale Vrouwendag staat in het teken van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. Hoe zijn vrouwenrechten internationaal verankerd? En hoe verhoudt Femma zich met haar strijd voor een evenwichtige en kwaliteitsvolle combinatie van werk en privé tot de wereldwijde strijd voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen?

Vrouwenrechten in internationale verdragen

De Verenigde Naties spelen een belangrijke rol in de internationale erkenning van mensenrechten en vrouwenrechten. In de nasleep van de gruwel van Wereldoorlog II verenigden de landen zich in de Verenigde Naties om wereldwijd vrede, vooruitgang, rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid te bevorderen.
In 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Deze eerste internationale verklaring bepaalt een gemeenschappelijke standaard voor mensenrechten. Het Internationaal Vrouwenverdrag uit 1979 ontsproot uit dit Universeel Verdrag van de Rechten van de Mens.

Het kwam er door veel activisme omdat vrouwen een extra maatschappelijke kwetsbaarheid ervaren en eigen noden hebben. Het Internationaal Vrouwenverdrag wil ‘alle vormen van discriminatie van vrouwen uitbannen om de positie van alle vrouwen in de samenleving te verbeteren’. België ondertekende het VN-Vrouwenverdrag in 1980 en ratificeerde het in 1986. Dat wil zeggen dat België zich engageert om discriminatie van vrouwen te bevechten en de positie van alle vrouwen te verbeteren.

Evenwichtig combineren vanuit rechtenperspectief

Femma richtte de laatste jaren haar pijlen op een meer kwaliteitsvolle en evenwichtige verdeling van alle vormen van arbeid. In haar strijd voor een betere verdeling van betaalde arbeid, huishoudelijke en zorgtaken kan Femma zich beroepen op bepalingen uit het Internationaal Vrouwenverdrag:

  • Artikel 5 zegt dat de overheid seksestereotiepe denkbeelden en rolpatronen moet bestrijden omdat de heersende opvattingen over wat mannelijk of vrouwelijk is ongelijkheid in de hand werkt.
  • Artikel 13 bepaalt dat vrouwen gelijke rechten hebben in het economische en maatschappelijke leven en dat de overheid erop moet toezien dat ook bij maatschappelijke, financiële en culturele instellingen vrouwen gelijke rechten hebben.
  • Volgens artikel 16 zijn vrouwen in het huwelijk en in familierelaties voor de wet gelijk aan mannen. Mannen en vrouwen hebben gezamenlijke rechten en verantwoordelijkheden, ook als ouder.
Zijn wij luxepaardjes wat betreft vrouwenrechten?

Het Vrouwenverdrag geldt voor ‘alle vrouwen’. Dat maakt dat we overal ter wereld eenzelfde sluitend setje van mensen- en vrouwenrechten hebben. In elk land is er nog werk aan de winkel om de positie van de vrouwen te verbeteren. Zijn we dan met onze strijd voor een betere work-life balance luxepaardjes wat betreft vrouwenrechten? Zeker niet.

Een goede indicator is de Global Gender Gap Index die gendergelijkheid wereldwijd meet. Het World Economic Forum maakt de rangschikking op. Het baseert zich hiervoor op de mate waarin mannen en vrouwen dezelfde kansen krijgen tot economische participatie, politieke invloed, gezondheid en onderwijs. Ons land staat op de 32ste plaats, op een totaal van 149 landen.
In 2015 stond het nog op de 19de plek. Vooral op vlak van gelijke lonen en levensverwachting moeten we een tandje bijsteken. Ons land doet het wel goed op het vlak van kansen in het onderwijs voor vrouwen. Globaal genomen is de genderkloof op wereldniveau in 2018 maar een klein stukje kleiner geworden. Vooral de stagnatie van het aantal vrouwen op de werkvloer en een vermindering van vrouwelijke vertegenwoordiging in de politiek zorgen daarvoor.

De strijd tegen genderstereotiepen en seksisme delen we met elk ander land ter wereld.

Sisterhood

Op 8 maart hebben we aandacht voor het wereldperspectief. Omdat de strijd voor een betere positie van vrouwen in de samenleving gedeeld is. De strijd tegen genderstereotypen en seksisme delen we met elk ander land ter wereld. Zo ook de strijd voor gelijke rechten op de werkvloer, in de politiek of in de zorg en het huishouden. Daarnaast is België geen afgesloten stukje wereld. Het wereldperspectief vind je in elke gemeente of stad. Elk dorp en elke stad krijgt meer kleur. Superdiversiteit is een feit. Elke vrouw probeert haar leven zo goed mogelijk uit te bouwen: voor zichzelf, voor haar gezin en haar omgeving.

Daarom zijn we allemaal sisters: solidair en strijdbaar.

Veel Femmadames voelen zich verbonden met de strijdbare identiteit van Femma.

‘Ik noem mezelf geen feministe, maar ik vind wel dat mijn dochter evenveel kansen
moet krijgen als haar broer.’

‘Wij zijn niet zomaar een vrouwenclubje dat wekelijks samenkomt. Wij zijn geëngageerd in de buurt en solidair met elkaar. Als iemand het moeilijk heeft, zijn wij er.’

‘Het is nog altijd nodig dat we opkomen voor vrouwenrechten. Er is immers nog heel wat ongelijkheid. Daarom ben ik bij Femma. Wij staan ergens voor.’


Deze blog werd geschreven door Riet Ory, adjunct directeur van Femma en verscheen in het Femma Magazine van maart 2019.

Reageer