SAMANA – waar mensen het opnemen voor elkaar

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: items in <b>/home/femma/apps/production/releases/20190805082358/frontend/cache/compiled_templates/7f6f1d63cd823f409c63dea54b7cfbfb_detail.tpl.php</b> on line <b>99</b><br />
{$items.title}

Op zaterdag 24 september 2016 vond in ICC in Gent het Forum van de patiënt en mantelzorger  plaats.  Dat was meteen het eerste  initiatief van  Samana, de nieuwe naam voor Ziekenzorg CM.  De meer dan duizend deelnemers maakten een boeiende dag mee met o.a. de  lancering van ‘Het charter van de patiënt’.  Femma volgde een en ander in Maczima (vanaf februari 2017 ‘Samana Magazine’), omdat de thema’s ziekte, gezondheid en mantelzorg ook ons aanbelangen. Bovendien is  Ziekenzorg, nu Samana,  een vertrouwde en  gewaardeerde partner om samen te werken.

Over Ziekenzorg

‘Ziekenzorg’ is alom bekend. Dat komt wellicht omdat de naam duidelijk is en er in elke gemeente meerdere  ‘Ziekenzorgkernen’ actief zijn.  Al 65 jaar proberen vrijwilligers vooral via huisbezoeken en ontmoetingsinitiatieven een brug te slaan tussen de wereld van de ‘zieken’ en die van de ‘gezonden’. Ze zorgen ervoor dat mensen met een chronische ziekte  niet in een isolement terecht komen of vereenzamen. Naast dit belangrijk lokaal verenigingsleven, deed de organisatie Ziekenzorg CM aan vorming, dienstverlening en belangenverdediging.

Naar Samana

De samenleving verandert en verenigingen spelen in op evoluerende noden en behoeften. ‘Ziekenzorg’ richt zich niet meer uitsluitend  op mensen met een chronische ziekte  of hulpbehoevende mensen maar ook op hun omgeving. ‘Ziekenzorg’ doet veel meer dan ‘zorgen voor zieken’. Vrijwilligers en beroepskrachten achtten de tijd rijp voor een nieuwe naam die de klemtoon legt op de kracht van mensen, eerder dan op hun afhankelijkheid. Ruim 1.500 mensen gingen mee op zoek naar een nieuwe naam. Ze suggereerden kernwoorden die de naam moest uitstralen. Deze grote denkoefening resulteerde in ‘Samana’, een samentrekking van ‘Sam’ en ‘Mana’. ‘Sam’ verwijst naar ‘samen’,  de belangrijkste kernwaarde:  mensen met een chronische ziekte, mantelzorgers en gezonde mensen nemen het samen voor elkaar op. ‘Mana’ komt uit de mythologie en betekent ‘kracht’: mensen de kracht geven om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. Samana staat dus voor samen mensen (mensen met een chronische ziekte, zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers) in hun kracht plaatsen.

‘Het charter van de patiënt’

Het eerste ‘Forum van de patiënt’ in 2014 formuleerde vijf krachtlijnen die mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers in staat stellen zelf een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. Meer dan 10.000 mensen onderschreven die krachtlijnen en daarna werkten meer dan 400 mensen met een chronische ziekte  en mantelzorgers mee aan de formulering van concrete beleidsvoorstellen. Die werden gebundeld in ‘Het charter van de patiënt’.

De eerste 4 krachtlijnen en bijhorende beleidsaanbevelingen gaan vooral over mensen  die zelf een chronische ziekte hebben: (1)  Voldoende financiële middelen, (2) Regisseur over eigen leven en zorg, (3)  Volwaardige deelname aan de samenleving en (4) Goede psychosociale ondersteuning.

De vijfde en laatste krachtlijn luidt  ‘Inzetten op de omgeving’ en heeft het over de noodzaak van goede ondersteuning en versterking van mantelzorgers. Dan volgen een aantal concrete beleidsaanbevelingen:

(1) Financiële erkenning en waardering , o.a. door  het behoud en de verdere uitbouw van de gemeentelijke mantelzorgpremie;
(2) Psychosociale ondersteuning voor gezinsleden, waarbij de ervaringsdeskundigheid van ex-mantelzorgers benut wordt;
(3) Erkenning van de rol van de mantelzorger in de thuiszorg o.a. door hem of haar actief te betrekken bij het overleg tussen thuiszorgdiensten en zorgverleners;
(4) Een betere combinatie van werk en zorg met o.a. een pleidooi voor meer flexibele verlofregelingen, een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en de verdere uitbouw van de bestaande verlofregelingen o.a. voor langdurige zorgsituaties;
(5) Betere en gerichtere informatie voor mantelzorgers o.a. over ondersteuningsmogelijkheden, diensten en rechten.


Meer info: 

www.samana.be

www.ma-zo.be biedt mantelzorgers

Alle noodzakelijke informatie die je nodig hebt als mantelzorger

  • Praktische tips en tools
  • Sociale interactie met collega’s mantelzorgers
  • Een overzicht van boeiende activiteiten voor mantelzorgers
  • Een forum waar je terecht kan met specifieke vragen of bekommernissen

Ma-zo.be, een online-netwerk dat mantelzorgers kracht geeft.

 Deze blog werd geschreven door Chris Goossens

Reageer