Gelijke kansennota in parlement voorgesteld: al deels achterhaald?

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: items in <b>/home/femma/apps/production/releases/20190805082358/frontend/cache/compiled_templates/7f6f1d63cd823f409c63dea54b7cfbfb_detail.tpl.php</b> on line <b>99</b><br />
{$items.title}

De sociaal-economische hervormingen zijn vrouwonvriendelijk

Brussel, 17 januari 2012. De federale minister van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, stelde vandaag, dinsdag 17 januari, in De Kamer haar beleidsnota 'Gelijke Kansen' voor. Met betrekking tot de sociaal-economische hervormingen die de regering doorvoert, zegt de minister in haar nota dat die niet mogen leiden tot een indirecte discriminatie van de vrouwen en dit zowel met betrekking tot hun positie op de arbeidsmarkt als met betrekking tot de combinatie van werk en gezinstaken. Nochtans zijn een paar belangrijke voorgestelde hervormingsmaatregelen absoluut niet vrouwvriendelijk. En het lijkt erop dat er nog weinig discussie over mogelijk is.

Tijdkrediet ingekort en verstrengd
Eerst en vooral hakt de regering zwaar in op het stelsel van tijdkrediet. Vrouwen maken meer gebruik van tijdkrediet dan mannen. Ze doen dit vooral in het begin van hun carrière en de belangrijkste reden is het combineerbaar maken van zorg en arbeid. Het regeerakkoord bepaalt dat tijdkrediet wordt ingekort en de voorwaarden verstrengd worden. Hoe valt dit te rijmen met een betere combinatie van zorg en arbeid? Femma ijvert voor 5 jaar tijdkrediet voor zorg, volledig gelijkgesteld voor het pensioen en toegankelijk voor iedereen.

Snoeien in werkloosheid
De regering snoeit ook in de werkloosheidsuitkeringen en de activering van werklozen. Een eerste maatregel die ze voorstelt is de degressiviteit van de uitkeringen. Vooral langdurig werklozen zullen zwaar getroffen worden. De uitkeringen komen na verloop van tijd heel dicht bij het niveau van het leefloon. Het is net in deze groep dat de vrouwen oververtegenwoordigd zijn.
Een tweede maatregel is de bijstelling van de 'voorwaarden passende dienstbetrekking'. De minimale afstand woon-werkverkeer wordt verhoogd van 25 naar 60 kilometer, ongeacht de duur van de verplaatsing. Dit is een extra belemmering voor vrouwen omdat zij meestal de zorgende rol opnemen binnen het gezin. Een job op grote afstand is vaak niet combineerbaar met het gezin. Het gevolg: meer keuzes voor een deeltijdse baan (met een lager pensioen) of belanden in de werkloosheid (met een hoog armoederisico).

Toegang eindeloopbaanstelsels verstrengd
Ook de toegang tot de eindeloopbaanstelsels (brugpensioen, landingsbanen en vervroegd pensioen) wordt fors verstrengd. Vooral voor vrouwen zullen deze stelsels moeilijker toegankelijk worden en dit omdat ze het moeilijker hebben dan mannen om te voldoen aan de loopbaaneisen die verbonden zijn om tot de eindeloopbaanstelsels toe te treden.

Positieve geluiden
Het regeerakkoord en de beleidsnota bevatten ook enkele positieve maatregelen. Zo engageert de regering zich om de Europese richtlijn die het ouderschapsverlof optrekt van drie naar vier maanden om te zetten in Belgische regelgeving.

Voorts engageert minister Milquet zich om een wet rond loongelijkheid tussen mannen en vrouwen in te voeren. Daarin zal staan dat elke collectieve arbeidsovereenkomst (cao) een hoofdstuk moet hebben over de vermindering van de loonkloof.

De uitvoering van de wet op de gendermainstreaming (2007) staat eveneens op de agenda. Gendermainstreaming is erop gericht om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen door bij het nemen van beleidsmaatregelen rekening te houden met de sociaal-economische verschillen tussen mannen en vrouwen.

Ten slotte voert Milquet de strijd tegen geweld op vrouwen en tegen partnergeweld op. Concreet betekent dit dat het Nationaal Actieplan ter bestrijding van partnergeweld en intra-familiaal geweld (2010-2014) wordt uitgebreid naar alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Het plan mag zich niet alleen richten op seksueel geweld binnen de privésfeer maar ook op seksueel geweld op publieke plaatsen (groepsverkrachtingen, mensenhandel, beledigingen, aanrakingen in de metro…).
Daarnaast zal de minister ook een actieplan tegen gedwongen huwelijken uitwerken en een beleid ontwikkelen tegen eer-gerelateerd geweld. De spil voor het uitvoeren van het beleid tegen geweld wordt het Observatorium tegen Partnergeweld en Geweld tegen Vrouwen. Dit observatorium wordt opgericht in de schoot van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Ilse De Vooght, ilse.devooght@femma.be
Jeroen Lievens, jeroen.lievens@femma.be

(Foto Wikipedia)

Reageer