Femma reageert op sociaal-economische hervorming

Vrouwen meer doen werken doe je niet op deze manier

Brussel, 30 januari 2012. Vandaag staken de vakbonden om hun ongenoegen te uiten over de aangekondigde sociaal-economische veranderingen van de regering Di Rupo. We moeten met meer werken en langer werken om onze goede sociale bescherming op peil te houden, is het uitgangspunt. Bij de vrouwen valt nog een belangrijke inhaalslag te maken: vrouwen kennen een tewerkstellingsgraad van 56,5 % t.o.v. 67,4 % bij mannen.

De aangekondigde veranderingen, zo stelt vicepremier en minister van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet in haar beleidsnota, mogen evenwel niet leiden tot een indirecte discriminatie van de vrouwen en dit zowel met betrekking tot hun positie op de arbeidsmarkt als met betrekking tot de combinatie van werk en gezinstaken. Femma stelt nochtans vast dat een paar belangrijke voorgestelde hervormingsmaatregelen absoluut niet vrouwvriendelijk zijn en zelfs contraproductief kunnen werken.

Tijdkrediet ingekort en verstrengd
Eerst en vooral hakt de regering zwaar in op het stelsel van tijdkrediet. Vrouwen maken meer gebruik van tijdkrediet dan mannen. Ze doen dit vooral in het begin van hun carrière en de belangrijkste reden is het combineerbaar maken van zorg en arbeid. Het regeerakkoord bepaalt dat tijdkrediet wordt ingekort en de voorwaarden verstrengd worden. Hoe valt dit te rijmen met een betere combinatie van zorg en arbeid? Femma ijvert voor 5 jaar tijdkrediet voor zorg, volledig gelijkgesteld voor het pensioen en toegankelijk voor iedereen.

Snoeien in werkloosheid
De regering snoeit ook in de werkloosheidsuitkeringen en de activering van werklozen. Een eerste maatregel die ze voorstelt is de degressiviteit van de uitkeringen. Vooral langdurig werklozen zullen zwaar getroffen worden. De uitkeringen komen na verloop van tijd heel dicht bij het niveau van het leefloon. Het is net in deze groep dat de vrouwen oververtegenwoordigd zijn. Een tweede maatregel is de bijstelling van de 'voorwaarden passende dienstbetrekking'. De minimale afstand woon-werkverkeer wordt verhoogd van 25 naar 60 kilometer, ongeacht de duur van de verplaatsing. Dit is een extra belemmering voor vrouwen omdat zij meestal de zorgende rol opnemen binnen het gezin. Een job op grote afstand is vaak niet combineerbaar met het gezin. Het gevolg: meer keuzes voor een deeltijdse baan (met een lager pensioen) of belanden in de werkloosheid (met een hoog armoederisico).

Toegang eindeloopbaanstelsels verstrengd
Ook de toegang tot de eindeloopbaanstelsels (brugpensioen, landingsbanen en vervroegd pensioen) wordt fors verstrengd. Vooral voor vrouwen zullen deze stelsels moeilijker toegankelijk worden en dit omdat ze het moeilijker hebben dan mannen om te voldoen aan de loopbaaneisen die verbonden zijn om tot de eindeloopbaanstelsels toe te treden.

Kortom: met wat nu in het regeerakkoord staat, zal de combinatie arbeid-gezin niet verbeteren, zal de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt niet versterken, en zal het armoederisico bij vrouwen toenemen.

Hoe krijg je wel meer vrouwen aan het werk en hoe houd je ze op de arbeidsmarkt?

  • een uitbreiding van het aantal jaren recht op tijdskrediet en werk maken van een transparant plan om verloven en onderbrekingen zoals tijdskrediet en thematische verloven beter op elkaar af te stemmen;
  • meer kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang;
  • (tele)thuiswerk;
  • een uitbreiding van de thuisoppas voor zieke kinderen;
  • een verhoging van de minimuminkomens;
  • een einde maken aan de loonkloof;
  • werken aan een mentaliteitswijziging zodat zorg- en huishoudelijke taken evenwichtiger worden verdeeld tussen vrouwen en mannen.

Eva Brumagne, algemeen directeur Femma, eva.brumagne@femma.be, gsm 0485 82 72 93, twitter_@EvaBrumagne

Reageer