Analyse partijprogramma's: sp.a

{$items.title}

Femma lanceerde op 28 april haar visie op combinatie arbeid en zorg. Die kan je  integraal nalezen in ons dossier of in onze glossy. Met drie weken tot de verkiezingen achten we het hoog tijd om de partijprogramma’s van verschillende Vlaamse partijen te analyseren en te kijken in welke mate zij aandacht hebben voor de combinatie van arbeid en zorg. We werken alfabetisch. Eerder waren CD&V, Groen, N-VA en PVDA aan de beurt. Vandaag bekijken we het programma van sp.a. Daarna volgt nog het programma van Vlaams Belang. Van Lijst Dedecker vonden we geen uitgebreid programma. We pikken uit elk programma een aantal relevante punten. De volledige programma’s vind je steeds via de bijhorende link.

Sp.a pleit voor: 

 • We vormen het stelsel voor tijdskrediet om naar een loopbaanrekening voor elke werknemer. Er wordt een startkrediet toegekend dat aangevuld wordt wanneer er zich specifieke situaties voordoen (geboorte, zorg voor ouders of zieke kinderen). Om langer werken mogelijk te maken, wordt het krediet verder uitgebouwd in functie van de loopbaanduur en leeftijd. De uitkering wordt verhoogd en belast als een loon, zodat het effectief opnemen van de opgespaarde tijd ook voor laagverdieners, éénoudergezinnen en alleenwonenden een reëel recht wordt.
 • Deeltijds werk kan een keuze zijn, maar de gevolgen ervan moeten van meet af aan duidelijk zijn. Werknemers moeten goed geïnformeerd worden over de gevolgen van hun keuzes voor o.a. hun pensioenrechten.
 • De continuïteit van het stelsel van de dienstencheques is de eerste prioriteit. De kwaliteit van de tewerkstelling moet gewaarborgd zijn met garanties op het vlak van begeleiding, vorming en opleiding. De loon en arbeidsvoorwaarden, in de eerste plaats de terugbetaling van verplaatsingsonkosten, moeten verbeterd worden. Ondernemingen ontvangen een hogere inruilwaarde in functie van een aantal objectieve parameters (bv. anciënniteit van een werknemer). We schaffen het fiscaal voordeel af zodat u geen twee jaar moet wachten op de terugbetaling van een deel van de aankoopprijs. Daarmee kan de prijs per cheque vandaag op 6,3 euro gebracht worden
 • Wanneer u actief op zoek bent naar werk en een werkloosheidsuitkering ontvangt, ziek of invalide bent en een invaliditeitsuitkering ontvangt, of gedurende een beperkte tijd uw loopbaan onderbreekt voor de zorg voor uw jonge kinderen of behoeftige familieleden, blijft u de pensioenrekening aanvullen.
 • We zetten in op nieuwe vormen van arbeidsorganisatie en sociale innovatie op de werkvloer, waardoor het bedrijfsresultaat beter wordt, mensen de kans krijgen om langer te werken met goesting, én werk en gezin beter te combineren valt. Nieuwe organisatievormen, zoals zelf uw uurrooster bepalen, tijd- en plaatsonafhankelijk werken en zelforganiserende teams moeten een brede ingang vinden. Als werknemer bent u niet langer een verlengstuk van de machine. U krijgt werk waarop u trots kan zijn. Werk waar u uw vakmanschap in kan terugvinden. Ieder van ons krijgt de kans om een bijdrage te leveren. Vakorganisaties worden uitgenodigd om deze beweging van ‘employee driven innovation’ mee te dragen.
 • Het genderevenwicht in de universitaire wereld is ronduit dramatisch. Een vrouwelijk overwicht bij studenten en doctorandi slaat pijlsnel om in steeds minder vrouwen hoe hoger je kijkt op de academische ladder. Onevenwichtige regels versterken diepgaande maatschappelijke oorzaken zoals genderstereotypering en ‘implicit bias’ (onbewuste attitudes). sp.a gelooft wel in de volgende oplossingen: bij evaluaties en bij vacatures moeten we de effectieve onderzoekstijd meerekenen in de aanstellingsvoorwaarden; op alle niveaus zijn eerlijke regels en afspraken rond zwangerschaps- of ouderschapsverlof een vereiste; een strikte opvolging van het interuniversitaire charter gendergelijkheid en de universitaire beleidsplannen rond gender is nodig.
 • Als ondernemer hebt u recht op leefbaar werk en een werkbaar leven. sp.a wil een meer toegankelijke kinderopvang, een vervangend inkomen bij ziekte en een beter uitgewerkt, soepeler en goedkoper systeem van vervangende ondernemers. Zo bent u als zelfstandige beter gewapend om uw werk met uw gezinsleven te combineren. Het initiatief voor deze maatregelen komt zowel van onderlinge samenwerking tussen ondernemers als van de overheid.
 • De opdracht van onderwijs stopt niet aan de schoolpoort. Kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang biedt extra ontplooiingskansen aan kinderen én ouders. Door een zinvolle invulling met huiswerkbegeleiding, sportactiviteiten, culturele activiteiten op school, enz. leggen we de link tussen schooltijd en vrij tijd. Deze activiteiten bieden extra ontplooiingskansen aan kinderen én ouders en maken van de school een plek waar ook vrijetijdsactiviteiten en aanvullende leerlingenondersteuning op een vaste en toegankelijke basis een plek krijgen. Opvoedingsondersteuners verbinden we aan de school om ouders te helpen met opvoedingsvragen en de juiste weg te vinden in het begeleidingsaanbod. We beperken de hoeveelheid huiswerk.
 • Moederschapsrust en vaderschapsverlof maken we nog meer toegankelijk voor iedereen door het bedrag op te trekken naar 100 procent van het geplafonneerde loon. Zelfstandigen geven we een verhoogde compensatie en we steunen hen actief in het zoeken naar geschikte vervanging.
 • We trekken de moederschapsrust op naar 16 weken en 8 weken voor het vaderschapsverlof. En we voorzien 8 extra weken, gelijk te verdelen onder beide partners. We geven alleenstaande ouders het recht twee extra maanden te nemen.
 • De combinatie werk en gezin verbeteren we door het recht op ouderschapsverlof uit te breiden. De uitkering wordt verhoogd en belast als loon, zodat het effectief opnemen van de ouderschapsverlof ook voor laagverdieners en eenoudergezinnen een reëel recht wordt. We promoten ouderschapsverlof bij mannen, zodat zij er meer gebruik van maken. We geven effectief alleenstaande ouders het recht twee extra maanden te nemen.
 • sp.a stimuleert gezinsvriendelijke jobs. Bedrijven die inzetten op gezinsvriendelijke flexibiliteit zoals glijdende werkuren, deeltijds werk, schoolbelcontracten, telewerk en de mogelijkheid tot onbetaald verlof tijdens de schoolvakanties worden hiervoor gehonoreerd. De Vlaamse en federale overheid hebben hierin een voorbeeldfunctie.
 • sp.a garandeert het recht op kinderopvang. Binnen de drie maanden na de aanvraag moet elke ouder die nood heeft aan een kinderopvangplaats een plek voor zijn of haar kind hebben. We erkennen het belang van lokale besturen in het ontwikkelen van een adequaat lokaal kinderopvangbeleid. Lokale besturen moeten een regierol krijgen. We hevelen de Vlaamse middelen bijgevolg over naar het lokale niveau, in functie van demografische en sociaal-economische factoren. Op die manier kunnen besturen inspelen op specifieke lokale noden en worden nieuwe plaatsen verdeeld volgens de reële noden.
 • De uitvoeringsbesluiten van het recente decreet kinderopvang moeten geëvalueerd worden om aan de reële lokale noden tegemoet te komen.
 • Bij de realisatie speelt het lokaal kinderopvangloket een grote rol.
 • De huidige tendens waarbij al maar meer en telkens nieuwe regels worden opgelegd waardoor ongewild kinderopvangplaatsen verloren gaan, buigen we om naar een situatie waarbij we administratieve rompslomp vermijden en het mogelijk maken om meer kinderen op te vangen. Ook dient het volwaardige sociale statuut voor onthaalouders, waartoe de voorbije jaren door sp.a reeds heel wat werk werd verricht, gefinaliseerd te worden. 
 • Alleenstaande moeders werken vaak deeltijds, terwijl privékinderopvanginitiatieven voorrang geven aan een voltijds geplaatst kind. Onthaalouders en crèches die inzetten op flexibele opvang ondersteunen we extra. We voorzien ook flankerende maatregelen voor onthaalouders of diensten die inzetten op een doorgedreven voorrangsbeleid.
 • Iedereen heeft recht op betaalbare kinderopvang. We maken het daarom voor alle kinderopvanginitiatieven die dat willen mogelijk om in het systeem van inkomensgerelateerde opvang (IKG) te stappen.
 • sp.a wil een duidelijk kwaliteitsbeleid. Opleiding, training en vorming van begeleiders in de kinderopvang en hun opvolging is een aparte taak die de nodige ondersteuning krijgt. Opvangverantwoordelijken nemen actief deel aan kwaliteitsnetwerken, zodat kennis en goede praktijken vlot gedeeld worden. Kwaliteitscontrole moet vooral op het terrein zelf gebeuren en niet zozeer op papier. Ook de begeleidings –en toezichtinstanties krijgen een kwaliteitscontrole.
 • In het bestaande kinderopvanglandschap is er ruimte voor nieuwe invalshoeken en innovatieve organisatievormen. Daarom zet sp.a in op coöperatieve opvang en oudercrèches en zijn we voorstander om de ondersteunende structuren in een coöperatieve vorm te gieten.
 • Zowel in de eerste, tweede als derde pensioenpijler wordt voorzien dat bij echtscheiding steeds wordt over gegaan tot een splitsing van de toekomstige pensioenaanspraken die zijn opgebouwd tijdens het huwelijk.
 • We maken van de ondersteuningsmaatregelen voor de mantelzorger een volwaardig statuut. Mantelzorgers van zwaar zorgbehoevende personen worden met raad en daad bijgestaan door professionele hulpverleners (maatschappelijk werkers, psychologen…). Op die manier voorkomen we dat ze na verloop van tijd overbelast worden.
 • sp.a wil jongeren verder ondersteunen en stimuleren om te werken aan een zo correct mogelijke beeldvorming met aandacht voor onder andere diversiteit, genderstereotypes, … In Vlaanderen leven meer dan 1.200.000 minderjarigen. Elk met hen eigen verhaal, ideeën, smaak, karakter, voorkeuren, afkomst. Zo’n grote groep kent heel wat verschillen. Het is onmogelijk om die groep onder één noemer te vatten. Het is dan ook belangrijk dat de diversiteit van deze groep wordt gerespecteerd.
 • De maatschappelijke diversiteit op het gebied van gender, afkomst, ideologische overtuiging en handicap moet weerspiegeld worden in de media. In de toekomstige beheersovereenkomst met de openbare omroep blijft diversiteit een speerpunt, zodat iedereen die in Vlaanderen woont zich in zijn/haar VRT herkent. Ook private media worden gestimuleerd om verhoogde aandacht te hebben voor een diversiteitsbeleid dat een verschil maakt. Daarbij moet er bijzondere aandacht zijn voor een niet-stereotiepe beeldvorming. Diversiteit is ook een concreet actiepunt bij het tewerkstellingsbeleid van de Vlaamse media.
 • Iedereen is gelijk, maar toch worden vrouwen en mannen vaak anders behandeld. Kijk maar naar de reclame, waar vrouwen en mannen nog steeds als wezens van andere planeten worden behandeld. Speelgoed voor meisjes is roze en vaak gericht op zorgtaken. Jongens doen daar niet aan mee. Die ravotten in de tuin, terwijl meisjes luiers verversen van hun speelgoedbaby. Heel de samenleving zit vol met valkuilen als deze. Daarom is het belangrijk dat we verder inzetten op het maken van een ‘genderklik’ (www.genderklik.be).
 • In 2012 werd in het Vlaamse onderwijs een charter ondertekend door alle onderwijspartners. Met dit charter engageren alle scholen zich om een integraal beleid te voeren voor de gender- en holebithematiek. Vanaf schooljaar 2014-2015 worden verschillende proeftuinscholen opgericht die een genderneutraal en holebi-bewust beleid voeren. In de klas, op de speelplaats, in de leraarskamer. sp.a wil dat na dat schooljaar het project geëvalueerd wordt, bijgestuurd waar nodig en verder uitgediept en verbreed naar alle scholen.
 • Het kan niet dat vrouwen voor dezelfde functie en het zelfde aantal uren werk nog altijd minder verdienen dan hun mannelijke collega's. Om het probleem per onderneming zichtbaar te maken, vermeldt elke onderneming de relevante gegevens in de sociale balans. Ook de verschillen qua extralegale voordelen worden per onderneming zichtbaar gemaakt. Ondernemingen die niet werken met genderneutrale functieclassificaties of ondernemingen die discrimineren bij de toekenning van aanvullende voordelen of opleidingen kunnen geen steunmaatregelen krijgen.

Het volledige programma van sp.a lees je hier.

Reageer