Analyse partijprogramma's: Open VLD

{$items.title}

Femma lanceerde op 28 april haar visie op combinatie arbeid en zorg. Die kan je  integraal nalezen in ons dossier of in onze glossy. Met drie weken tot de verkiezingen achten we het hoog tijd om de partijprogramma’s van verschillende Vlaamse partijen te analyseren en te kijken in welke mate zij aandacht hebben voor de combinatie van arbeid en zorg. We werken alfabetisch. Eerder waren CD&V, Groen en N-VA aan de beurt. Vandaag bekijken we het programma van Open VLD. Daarna volgen nog de programma's van sp.a, PVDA en Vlaams Belang. Van Lijst Dedecker vonden we geen uitgebreid programma. We pikken uit elk programma een aantal relevante punten. De volledige programma’s vind je steeds via de bijhorende link.

Open VLD pleit voor:

  • Wij zijn voorstander van meer individuele vrijheid voor werknemers om hun werkuren te bepalen, in overleg met de werkgever. Omwille van de langere loopbanen maken we werk van ‘werkbaar werk’ en een aangename werkomgeving. Werknemers die autonomie hebben over hun werk en arbeidsomstandigheden (in welke functie ook), zijn immers meer gemotiveerd en productiever. We willen dan ook moderne werkvormen zoals telewerk en schoolbelcontracten stimuleren.
  • We vergroten het aanbod kinderopvangplaatsen door de private kinderopvang meer ruimte te geven.
  • Open Vld wil het Vlaamse decreet kinderopvang decreet on hold zetten en ervoor zorgen dat zelfstandige kinderopvanginitiatieven betere ondersteuning genieten in hun streven naar toegankelijke en kwaliteitsvolle opvang, al dan niet via het systeem van inkomensgerelateerde ouderbijdragen (IKG). Zo behouden we de bestaande opvangplaatsen en creëren we er ook veel meer bij.
  • Meer naschoolse kinderopvang in scholen moet mogelijk zijn. Daarvoor moeten middelen worden voorzien.
  • De regelgeving met betrekking tot kinderopvang moet rekening houden met de lokale realiteit.
  • Door een ambitieuze fileaanpak, verminderen we het aantal verliesuren in de file ten voordele van onze gezinnen.
  • We ondersteunen onze gezinnen door dienstencheques fiscaal te blijven aanmoedigen en we ondersteunen het oprichten van dienstenplatformen waardoor klussen tussen particulieren in het wit gebeurt.
  • Mantelzorgers, familie en vrienden die vrijwillig een zorgbehoefte opvangen, bouwen via hun statuut betaalde rustperiodes en bijkomende rechten op, ongeacht het arbeidsstatuut waar ze inzitten.Via een digitaal netwerk staan ze in contact met alle schakels van de zorgvoorziening, van de kruidenier die boodschappen aan huis levert, de verpleegster en de arts die regelmatig binnenspringen, tot de kleinkinderen die een potje willen kaarten. Voor een aantal handelingen worden ze wettelijk beschermd en kunnen ze terugvallen op mobiele teams en expertise wanneer het allemaal een beetje te veel wordt.
  • We gaan voor leeftijdsvriendelijke dorp- en stadskernen en promoten het levenslang bouwen. Door thuiszorg te faciliteren spelen we in op een sociologische realiteit, en vangen we een deel van de vergrijzing op.
  • De opbouw van pensioenrechten zonder te werken wordt verder beperkt. Wie ziek is, voor zieken zorgt of zelf zwangerschaps- of ouderschapsverlof geniet, blijft in elk geval wel pensioenrechten opbouwen. Voor wie er vrij voor kiest om minder te werken of wie langdurig werkzoekend is, wordt de pensioenopbouw afgeremd. De loopbaanduur zal ook bepalender worden voor de startdatum van het pensioen en kan daarom niet los worden gezien van hoe lang we leven. Elke loopbaankeuze heeft een impact op het pensioen, zowel op het wettelijk als op het aanvullend pensioen. Daarom krijgen burgers daarom de mogelijkheid om bij elke loopbaankeuze online een ‘pensioentoets’ te doen.

Het volledige programma van Open VLD lees je hier.

Reageer