Analyse partijprogramma's: Groen

<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: items in <b>/home/femma/apps/production/releases/20190805082358/frontend/cache/compiled_templates/7f6f1d63cd823f409c63dea54b7cfbfb_detail.tpl.php</b> on line <b>99</b><br />
{$items.title}

Femma lanceerde op 28 april haar visie op combinatie arbeid en zorg. Die kan je  integraal nalezen in ons dossier of in onze glossy. Met drie weken tot de verkiezingen achten we het hoog tijd om de partijprogramma’s van verschillende Vlaamse partijen te analyseren en te kijken in welke mate zij aandacht hebben voor de combinatie van arbeid en zorg. We werken alfabetisch. Gisteren was CD&V aan de beurt en vandaag Groen. Binnenkort lees je hier ook de programma’s van  N-VA, Open-Vld, sp.a, PVDA en Vlaams Belang. Van Lijst Dedecker vonden we geen uitgebreid programma. We pikken uit elk programma een aantal relevante punten. De volledige programma’s vind je steeds via de bijhorende link.

Groen pleit voor:

 • Het vaderschapsverlof voor werknemers uit te breiden van tien naar vijftien verplicht op te nemen dagen.
 • Stimuleren van meer mannen om het ouderschapsverlof op te nemen. Wanneer twee partners of ex-partners in co-ouderschap elk het ouderschapsverlof van vier maanden opnemen, krijgen ze samen drie maanden extra.
 • Een alleenstaande ouder zonder co-ouderschap krijgt een bijkomend ouderschapsverlof van 7 maanden. Voor elk kind komt tegenover elke maand ouderschapsverlof een uitkering aan het huidige niveau te staan.
 • Een versterking van het zorgverlof. Mensen moeten tijdens de loopbaan vlot tijd kunnen vrijmaken voor de zorg voor mensen uit hun omgeving en voor de opvoeding van kinderen. De versterking van de stelsels voor zorgverlof krijgt daarom prioriteit. In plaats van een versnipperde regeling (thematische verloven, tijdskrediet) komt er één vlot toegankelijk zorgverlofstelsel met twee takken: een tak 'opvoeding en zorg voor kinderen' en een tak 'zorg voor zieken en zwaar zorgbehoevenden'.
 • Het recht op verlof bij een overlijden breiden we uit tot één week
 • Ook voor zelfstandigen willen we deze verlofregelingen volledig verwezenlijken, ieder kind heeft recht op evenveel aandacht en tijd. We voeren een vaderschapsverlof voor zelfstandigen in en breiden het moederschapsverlof uit. Indien gewenst kan dat gedeeltelijk onder de vorm van een tijdelijke vervangkracht of een pakket dienstencheques. We werken aan een ouderschapsverlof voor zelfstandigen.
 • Bij ziekte van het kind kunnen ouders vrij nemen van hun werk om de zorg voor het kind op te nemen. Deze regeling kan worden opgenomen tot het kind 12 jaar is. Deze dagen kunnen ook opgenomen worden wanneer de opvangmama/papa ziek is of het kind op doktersbezoek moet. Na zeven dagen heb je hiervoor een doktersverklaring nodig.
 • Tijdskrediet versterkt de tijdsautonomie van werknemers.Groen wil de tijdsautonomie van alle werknemers vergroten. De creatie van een tijdsfonds is een instrument om dit te realiseren. Het tijdsfonds geeft iedereen het recht om in de loop van zijn of haar levensloopbaan tijdelijk in en uit de arbeidsmarkt te stappen en zich te wijden aan andere activiteiten, naargelang zijn/haar prioriteiten op dat moment. Onvoorwaardelijk recht op een tijdskrediet van vijf jaar over de volledige arbeidsloopbaan. Een eerste jaar kan al opgenomen worden na 18 maanden gepresteerde arbeid. Soepelere formules dan de huidige mogelijkheden van 4/5 of halftijds. Een tijdskrediet ook voor alleenstaanden en eenoudergezinnen door verhoging van financiële steun • Een eenvormig statuut voor alle werknemers, ongeacht statuut of sector. Voor zelfstandigen wordt een analoog tijdsfonds in het leven geroepen.
 • Groen wil niet dat bij echtscheiding de partner die de carrière wat minderde voor zorg wordt gestraft voor een keuze die beide partners samen hebben gemaakt. Daarom verankeren we de pensioensplit als wettelijke standaardoptie ook als het gaat over de aanvullende pensioenopbouw binnen de tweede pijler.
 • Meer opvang voor kinderen in de eerste levensfase. Kinderopvang in de brede school is aanvullend op bestaande (in)formele initiatieven en is betaalbaar zodat elk kind toegang heeft tot kwaliteitsvolle kinderopvang. Vooral in kansarme en kindrijke stedelijke buurten is er nood aan een gericht investeringsbeleid .
 • Telewerk maakt de werknemer baas over plaats- en tijdgebruik. De overheid kan het nieuwe werken ondersteunen door telewerkcentra en coworkingplaatsen te voorzien, de mogelijkheid te onderzoeken hoe telewerken fiscaal kan gestimuleerd worden, telewerken op te nemen als volwaardig alternatief in het mobiliteitsbeleid en het nieuwe werken maximaal te promoten voor het overheidspersoneel.
 • Een gezinsvriendelijke activering van werkzoekenden. Groen is voorstander van een meer gezinsvriendelijke notie van een ‘passende betrekking’. Nu worden werkzoekenden in naam van de ‘activering’ gedwongen om hun gezinssituatie en zorgnoden opzij te schuiven. Groen wil dat de specifieke zorg- en gezinssituatie van een werkzoekende een element wordt bij het omschrijven van een passende betrekking.
 • Alle mantelzorgers, ook zij die vooraf niet in het arbeidscircuit zaten, krijgen het mantelzorgstatuut toegekend.
 • Wie mantelzorg met een job combineert, krijgt recht op zorgverlof met bijhorende uitkering.
 • Mantelzorgers krijgen een mantelzorgpremie.
 • We voorzien meer psychosociale ondersteuning van mantelzorgers, in het bijzonder voor wie personen met dementie verzorgt.
 • We breiden respijtzorg uit, zowel de vrijwillige als de professionele. Respijtzorg zijn de voorzieningen waardoor mantelzorgers af en toe de zorg aan iemand anders kunnen overlaten. We schakelen oppasvrijwilligers in en geven de coördinatie hiervan in handen van het Lokaal DienstenCentrum (LDC). De Vlaamse en Brusselse overheid subsidiëren deze vorm van zorg.
 • Groen wil een actief beleid rond beeldvorming van mannen en vrouwen. Onderwijs, media, overheid, arbeidsmarkt en middenveld zetten meer dan nu in op man-vrouwgelijkheid via campagnes en good practices. Initiatieven zoals ZORRA, die de media bewaken met betrekking tot rolpatronen en genderbeelden, wordt heropgestart. Laakbare praktijken worden aan de kaak gesteld. Vanuit de overheid wordt een publieksprijs uitgeschreven voor roldoorbrekende reclame. Daarnaast worden campagnes opgezet om de maatschappelijke waardering voor zorgtaken te verhogen en om ze gelijker te verdelen tussen mannen en vrouwen

Het volledige verkiezingsprogramma van Groen kan je hier lezen

Reacties

GIna schreef

prachtig onderbouwd document

op 15 mei kan je Antwerpen terecht voor een presentatie

voor info femma.antwerpen@antwerpen.be

GIna schreef

ovoor info femma.antwerpen@femma.be natuurlijk !!!!!!

Reageer