Alleenstaande werkloze moeders: vanaf 1 november naar 1090 euro per maand

Degressiviteit in de werkloosheid

Brussel, 31 oktober 2012. Op 1 november treedt de versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen in werking. Een maatregel die de groep van de alleenstaande werkloze moeders bijzonder hard zal treffen. Zij stranden binnenkort op 1090 euro per maand. Ver onder de Europese armoedegrens. Een verdere verpaupering van mensen die het al niet gemakkelijk hebben. En hoe dieper de armoede, hoe moeilijker het is om eruit te geraken en werk te vinden. Nochtans ressorteert de ingreep in de werkloosheidsvergoedingen in het regeerakkoord onder de rubriek ‘tewerkstelling bevorderen’.

De regering houdt de groep van alleenstaande moeders bovendien in een activeringswurggreep. Want bovenop de degressiviteit geldt al de maatregel dat werklozen geen werk meer mogen weigeren binnen een straal van 60 kilometer van hun woonplaats. Een alleenstaande werkloze moeder wordt zo verplicht zich uren te verplaatsen om te kunnen werken. Arbeid en zorg voor kinderen combineren, is op die manier een onmogelijke zaak geworden.

Vrouwen zijn daarnaast ook oververtegenwoordigd in de categorie ‘samenwonenden’ (1) . Voor deze categorie wordt het principe van de degressiviteit zo mogelijk nog harder toegepast, met als dieptepunt een uitkering van 484 euro per maand.

De gevolgen van de degressiviteit zijn eveneens zwaar voor de deeltijdse werknemers die in hoofdzaak vrouwen zijn (45,8% van de loontrekkende vrouwen werkt deeltijds (2)). Na een periode van deeltijdse arbeid geldt immers een langere periode van voltijdse tewerkstelling (3) om in aanmerking te komen voor volledige sociale rechten en een volledige werkloosheidsuitkering.

Ook bij de pensioenberekening zal de degressiviteit zich laten voelen. Het forfait wordt immers als basis gebruikt voor de berekening van de gelijkgestelde periodes voor het pensioen. 60% van de vrouwen moet het vandaag al stellen met een pensioen van minder dan 1000 euro (tegenover slechts 30% van de mannen) (4) . In een context waarin inkomensgelijkheid tussen vrouwen en mannen veraf is en financiële onafhankelijkheid van vrouwen tijdens hun hele leven verre van verzekerd is, zal de impact van een dergelijke maatregel groot zijn.

Het Netwerk tegen Armoede kondigde onlangs aan dat het naar de Raad van State trekt om de schorsing te vragen van het KB dat de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen invoert. Het Feministisch Socio-Economisch Platform wenst bij deze haar solidariteit met dit initiatief uit te drukken.

Daarnaast herhaalt het Feministisch Socio-Economisch Platform de noodzaak om de wet op gendermainstreaming van 12 januari 2007 toe te passen. Deze wet stelt dat beslissingen van de overheid getoetst moeten worden op hun verschil in impact op vrouwen en mannen. Op die manier worden discriminaties voortaan uitgesloten.

-----------------------------------------------------------                                                                           

(1) Babilas Liliane, « L’individualistion des droits dans l’assurance-chômage », Belgische tijdschrift voor Sociale Zekerheid, n° 2 (2e trim. 2009), p. 371.

(2) Bron: algemene directie voor statistiek en economische informatie

(3) Een volledige uitkering kan bereikt worden na 12 maanden voltijdse arbeid, 24 maanden deeltijdse arbeid en 36 maanden 1/3 arbeid.

(4) Vrouwen en mannen in België. Statistieken en indicatoren, Brussel: Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2011, p. 70.

Het Feministisch Socio-Economisch Platform ontstond op de Internationale Vrouwendag van 8 maart 2012. Het platform luidt de alarmbel over de besparingsmaatregelen van de regering Di Rupo. Bij de bevoegde ministers ijvert het onder meer om de impact van de crisismaatregelen op vrouwen te becijferen.

De ondertekenaars van het platform zijn: ABVV/FGTB, Action Chrétienne Rurale des Femmes, ACV/CSC, Centre Féminin d’Education Permanente, Comité de Liaison des Femmes, Conseil des femmes francophones de Belgique, Ella, Femmes et Santé ASBL, Flora, réseau d’expertise, Genderatwork, Femma, La Voix des Femmes, Les Femmes Prévoyantes Socialistes, Le Monde selon les Femmes, Marche Mondiale des Femmes/Wereldvrouwenmars, Nederlandstalige Vrouwenraad, Synergie Wallonie pour l’égalité entre les Femmes et les Hommes, Vie Féminine, VIVA-SVV, Vrouwen Overleg Komitee,.

Reageer